Statut Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego
w Rzeczpospolitej Polskiej

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

1. Ewangeliczny Kościół Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Kościołem”, jest zgromadzeniem ludzi wierzących, w którym głoszone jest Słowo Boże i sprawowane są sakramenty.

2. Kościół za jedyne źródło wiary i normę życia chrześcijańskiego uznaje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, które jest objawionym Słowem Boga.

§ 2

1. Kościół jest niezależny od jakiejkolwiek zagranicznej władzy duchownej oraz świeckiej.

2. Kościół stanowiąc część składową metodyzmu światowego rządzi się w swoich sprawach własnym prawem, swobodnie wykonuje władzę duchową i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi prawami.

3. Kościół, jako część składowa jest członkiem The Wesleyan Church.

4. Kościół ma obowiązek przestrzegać zasad i artykułów wiary The Wesleyan Church.

5. The Wesleyan Church ma prawo wykluczyć Kościół ze swojej struktury w przypadku istotnego odstąpienia od zasad wiary przyjętych w The Wesleyan Church. Decyzję o wykluczeniu Kościoła podejmuje Konferencja Europejska, o której mowa w ust. 6. Po wykluczeniu Kościół funkcjonuje zgodnie z niniejszym statutem niezależnie od The Wesleyan Church. W pozostałych przypadkach The Wesleyan Church nie ma prawa ingerować w sprawy Kościoła.

6. Konferencja Krajowa Kościoła jest członkiem Konferencji Europejskiej jako konferencji regionalnej The Wesleyan Church. Przedstawiciele konferencji regionalnych przez swoich przedstawicieli spotykają się raz na 4 lata na Międzynarodowej Konferencji Generalnej. Konferencja Europejska i Międzynarodowa Konferencja Generalna odpowiadają za pilnowanie czystości nauki wiary w The Wesleyan Church i nie mogą ingerować w inne wewnętrzne sprawy Kościoła, w tym w sprawy administracyjne i majątkowe.

7. W przypadku likwidacji Kościoła jego majątek przeznaczany jest na rzecz The Wesleyan Church.

8. Wypełniając swoje funkcje Kościół współdziała z innymi kościołami i organizacjami religijnymi w kraju i za granicą, może należeć do krajowych organizacji międzykościelnych, a także międzynarodowych organizacji wyznaniowych i między.

§ 3

Terenem działalności Kościoła jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kościół może także prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

Siedzibą władz Kościoła jest miasto Kraków.

ROZDZIAŁ 2
CELE DZIAŁALNOŚCI

§ 5

Celem Kościoła jest zwiastowanie Słowa Bożego, zaspokajanie potrzeb religijnych, doskonalenie duchowe i moralne wiernych, a także przekazywanie wiary chrześcijańskiej, określonej w Piśmie Świętym.

§ 6

Kościół realizując swoje cele:

 • urządza i prowadzi spotkania grup w domach i mieszkaniach prywatnych, a także w internatach, domach akademickich, hotelach robotniczych i innych miejscach, w których przebywają członkowie Kościoła;
 • urządza i prowadzi publiczne zgromadzenia, wykłady i seminaria, dyskusje, koncerty, przedstawienia i inne imprezy artystyczne, seanse filmowe, pochody, zjazdy, konferencje korzystając z własnych lokali lub wynajmowanych jak kościoły, kina, teatry, kawiarnie, restauracje, hale sportowe, stadiony, jak również na placach i w parkach;
 • prowadzi działalność wydawniczą i publicystyczną oraz rozpowszechnia broszury, książki, gazety i czasopisma z wydawnictw krajowych i zagranicznych;
 • korzysta z własnych, wynajętych, wypożyczonych i udostępnionych środków masowego przekazu(krajowych i zagranicznych);
 • rozwija działalność przy pomocy tablic reklamowych gablot i witryn, haseł napisów reklamowych, neonów reklam w prasie i telewizji , radia, zautomatyzowanych usług telefonicznych, programów radiowych i telewizyjnych;
 • zakłada i tworzy stałe agendy i instytucje, w szczególności: biblioteki wydawnictwa, redakcje księgarnie, szkoły , przedszkola, lokale gastronomiczne wypożyczalnie, sklepy, ośrodki turystyczne i wypoczynkowe, chóry , orkiestry, zespoły muzyczne, ośrodki terapii duchowej i domy starości, domy sierot i osób upośledzonych, telefony zaufania , ośrodki dla osób uzależnionych i przestępców;
 • popiera i prowadzi misje ewangelizacyjne poza granicami kraju, udziela i przyjmuje na ten cel dotacje w wyżej wymienionych zakresach działania.

ROZDZIAŁ 3
ORGANY I JEDNOSTKI ORAGNIZACYJNE KOŚCIOŁA
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Osobowość prawną posiadają:

 • Kościół jako całość;
 • parafie

2. Organami osób prawnych wymienionych w ust. 1 są:

 • dla Kościoła jako całości:
  Konferencja Krajowa;
  Rada Kościoła;
  Superintendent Krajowy;
  Krajowa Komisja Rewizyjna;
 • dla parafii:
  Konferencja Parafialna;
  Rada Parafialna;
  Pastor;
  Parafialna Komisja Rewizyjna.

3. Jednostkami organizacyjnymi Kościoła bez osobowości prawnej są okręgi kościelne oraz filie i placówki misyjne, które mogą być tworzone przy poszczególnych parafiach.

4. Kolegialne organy Kościoła jako całości oraz parafii podejmują uchwały zwykłą większością głosów obecnych w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
5. Wybory do organów przewidzianych w niniejszym statucie mogą odbyć się przez głosowanie niejawne, jeżeli zostanie złożony wniosek o ich utajnienie przez co najmniej jedną osobę, poparty przez co najmniej 25% biorących udział w głosowaniu.
6. W przypadku podejmowaniu uchwał przez organy kolegialne o usunięcia z urzędu wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych w głosowaniu niejawnym.

§ 7

1. Parafie posiadają właściwość terytorialną, każda na swoim obszarze działania.
2. Właściwość rzeczową władz Kościoła określa niniejszy statut.
3. Władze Kościoła z urzędu przestrzegają swej właściwości.
4. Spory kompetencyjne rozstrzyga najbliższa wspólna władza przełożona, a w jej braku – Konferencja Krajowa.

§ 8

Kościelna osoba prawna nie odpowiada za zobowiązania innej kościelnej osoby prawnej.

§ 9

Odwołania od decyzji i uchwał organów parafii oraz decyzji Superintendenta Okręgowego podjętych w sprawach indywidualnych, albo w sprawach parafii lub okręgu kościelnego są dopuszczalne drogą instancji, aż do Konferencji Krajowej, jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej.

Kolejnymi organami odwoławczymi są:
Odwołania wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub uchwałę w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

W przypadku niewniesienia odwołania w terminie wskazanym w ust. 3 decyzja lub uchwała stają się ostateczne.

KOŚCIÓŁ JAKO CAŁOŚĆ

Konferencja Krajowa

§ 10

Najwyższą władzą Kościoła jest Konferencja Krajowa, stanowiąca zgromadzenie o charakterze synodalnym.

§ 11

Członkami Konferencji Krajowej są:

 • wszyscy Duchowni Kościoła;
 • przedstawiciele świeccy, po jednym z każdej parafii. Jeżeli w parafii pełni funkcje więcej ordynowanych duchownych, parafia ma prawo wyboru delegatów świeckich w liczbie równej liczbie duchownych;

Mandaty członków Konferencji Krajowej są ważne przez rok i wygasają przed kolejną jej sesją.

Konferencja Krajowa przez Komisję Mandatową, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 3 niniejszego statutu, przed otwarciem sesji sprawdza uprawnienia swoich członków.

§ 12

W Konferencji Krajowej, bez prawa głosu, mogą brać udział osoby zaproszone przez Superintendenta Krajowego.

§ 13

Obradom Konferencji Krajowej przewodniczy Superintendent Krajowy, chyba ze Rada Kościoła postanowi inaczej.

§ 14

Konferencja Krajowa zbiera się na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
Sesje zwyczajne Konferencji Krajowej odbywają się raz w roku w terminie i miejscu ustalonym przez Konferencję Krajową na poprzedniej sesji.
Konferencja Krajowa może zbierać się na sesjach nadzwyczajnych, które mogą być zwołane w każdym czasie na wniosek co najmniej 10 % członków Konferencji Krajowej.
Sesje Konferencji Krajowej zwołuje jej przewodniczący.

§ 15

Do kompetencji Konferencji Krajowej należy:

 • wybór Superintendenta Krajowego,
 • wybór sekretarza Konferencji Krajowej i jego zastępcy,
 • wybór 50 % członków Rady Kościoła,
 • wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał w zakresie ogólnych spraw kościelnych oraz uchwalanie ważniejszych przepisów kościelnych,
 • piecza nad zachowaniem nauki i podniesieniem życia duchowo – religijnego,
 • przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań funkcjonujących komisji,
 • ustalanie zakresu działalności Kościoła na przyszłość,
 • decydowanie o sprawach finansowych Kościoła,
 • decydowanie o wszystkich sprawach przedstawionych przez Radę Kościoła.

§ 16

Sekretarz Konferencji Krajowej i jego zastępca wybierani są raz na 3 lata.
Sekretarz Konferencji Krajowej i jego zastępca prowadzą protokół oraz kompletują dokumentację Konferencji, a także wspomagają przewodniczącego Konferencji Krajowej w czuwaniu nad zgodnością przebiegu i podejmowaniu uchwał zgodnie z niniejszym statutem i innymi przepisami kościelnymi.

§ 17

Superintendent Krajowy, w porozumieniu z Radą Kościoła, powołuje, znosi i przekształca organy pomocnicze Konferencji Krajowej i wyznacza ich członków.
Organami pomocniczymi Konferencji Krajowej są Komisje:

 • Duchownych;
 • Rada wykształcenia;
 • Mandatowa;
 • Młodzieży;
 • Kobiet;
 • Ewangelizacji;
 • Misji;
 • Dzieci;
 • Ofiarności.

Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród swego grona przewodniczącego Komisji.
Komisje, o których mowa w ust. 1, podejmują decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

Rada Kościoła
§ 18

W skład Rady Kościoła wchodzą: Superintendent Krajowy z urzędu, oraz członkowie w równej liczbie wybrani przez Konferencję Krajową oraz wskazani przez Superintendenta Krajowego.
Liczba członków Rady Kościoła, łącznie z Superintendentem Krajowym, nie powinna przekroczyć siedmiu osób.
Wszyscy członkowie Rady Kościoła piastują swoje mandaty przez cztery lata.
Członkostwo w Radzie Kościoła ustaje w przypadku:

 • upływu kadencji;
 • rezygnacji;
 • śmierci;
 • niemożności wykonywania obowiązków ze względu na stan zdrowia;

W przypadku ustania członkostwa co najmniej 50% członków Rady Kościoła, ich następcy będą wybrani lub wskazani w sposób określony w ust. 1.

§ 19

Przewodniczącym Rady Kościoła jest Superintendent Krajowy.
Wiceprzewodniczącym Rady Kościoła jest Zastępca Superintendenta.
Rada Kościoła na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się wybierając ze swojego grona sekretarza i skarbnika oraz określając ich zakres uprawnień i obowiązków.

§ 20

Do kompetencji Rady Kościoła należy:

 • nadzór nad wykonywaniem i wykonywanie uchwał Konferencji Krajowej;
 • tworzenie, znoszenie i przekształcanie okręgów kościelnych;
 • tworzenie, znoszenie i przekształcanie parafii;
 • ustalanie granic parafii i okręgów kościelnych;
 • nabywanie mienia dla Kościoła jako całości, zbywanie i obciążanie go oraz zarządzanie nim;
 • inicjowanie ogólnopolskiej działalności gospodarczej i nadzór nad nią, a także kontrola parafialnej działalności gospodarczej;
 • zaciąganie zobowiązań majątkowych;
 • udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Kościoła we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Kościoła;
 • ustalanie przepisów i regulaminów wewnętrznych nie zastrzeżonych dla Konferencji Krajowej;
 • przygotowywanie sesji Konferencji Krajowej;
 • nadzór nad komisjami, o których mowa w § 21 ust. 1 niniejszego statutu;
 • delegowanie oficjalnych reprezentantów Kościoła na krajowe konferencje i zjazdy oraz stałych przedstawicieli do krajowych i międzynarodowych organizacji kościelnych i ekumenicznych, jeśli w niniejszym Statucie nie jest to zastrzeżone dla innych organów kościelnych;
 • rozstrzyganie sporów i odwołań skierowanych na drodze służbowej, w ramach właściwości;
 • rozstrzyganie spraw spornych w obrębie lokalnych parafii na ich wniosek.

Rada Kościoła może w drodze uchwały upoważnić Superintendenta Krajowego lub innego członka Rady Kościoła do działania w jej imieniu, a w szczególności w zakresie czynności określonych w ust. 1 pkt 5 – 7.
Pełnomocnictwa udzielane przez Radę Kościoła, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i ust. 2, dla swej ważności wymagają podpisu dwóch członków Rady oraz Superintendenta Krajowego.

Superintendent Krajowy
§ 21

Superintendent Krajowy działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wybierany jest na okres 4 lat przez Konferencję Krajową w głosowaniu tajnym, bez nominacji i bez wcześniejszego wyznaczania kandydatur. Dla ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów (50 % głosów oddanych plus co najmniej 1 głos).
Superintendent Krajowy niezwłocznie po wyborze powołuje swojego zastępcę.

§ 22

Superintendent Krajowy przestaje pełnić funkcję w przypadku:

 • upływu kadencji, na jaką został wybrany;
 • rezygnacji;
 • śmierci;
 • niemożności pełnienia funkcji ze względu na wiek lub stan zdrowia;
 • prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w § 81 pkt 2 i 3.

W przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 Rada Kościoła odwołuje Superintendenta Krajowego z pełnionego stanowiska.

§ 23

W przypadku powstania wakatu na stanowisku Superintendenta Krajowego lub w przypadku niemożności bezpośredniego wykonywania obowiązków przez Superintendenta Krajowego, zastępuje go we wszystkich jego uprawnieniach zastępca, do czasu wybrania jego następcy na najbliższej sesji Konferencji Krajowej zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

§ 24

Do kompetencji Superintendenta Krajowego, poza uprawnieniami przewidzianymi w innych przepisach niniejszego statutu, należy:

 • przewodniczenie Radzie Kościoła;
 • sprawowanie pieczy nad działalnością Kościoła i jego władz oraz organów pomocniczych, z wyjątkiem Konferencji Krajowej;
 • delegowanie, w razie potrzeby, reprezentantów Kościoła na krajowe i zagraniczne konferencje i sympozja;
 • powoływanie i odwoływanie swojego zastępcy poprzez doręczenie odpowiednio aktu powołania lub aktu odwołani.

§ 25

Superintendent Krajowy reprezentuje Kościół na zewnątrz.

Krajowa Komisja Rewizyjna
§ 26

Krajowa Komisja Rewizyjna powoływana jest raz na 4 lata w składzie 3 – 5 osób przez Konferencję Krajową.
Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji.
Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 27

Działalność Krajowej Komisji Rewizyjnej ustaje wraz z upływem kadencji.
Członkostwo w Krajowej Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

 • upływu kadencji;
 • rezygnacji;
 • śmierci;
 • niemożności wykonywania obowiązków ze względu na stan zdrowia;

W przypadku ustania członkostwa którekolwiek członka Krajowej Komisji Rewizyjnej jej skład uzupełniany jest w sposób wskazany w § 30 ust. 1.

§ 28

Krajowa Komisja Rewizyjna bada przynajmniej raz do roku, przed sesją Konferencji Krajowej, działalność finansowo – gospodarczą Rady Kościoła i powołanych przez nią Komisji, nie wchodząc jednak w kompetencje Parafialnych Komisji Rewizyjnych, a także składa Konferencji Krajowej sprawozdanie oraz wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium.

PARAFIE
§ 29

Parafią jest posiadająca własnego pastora lokalna społeczność członków Kościoła wraz z jej filiami i placówkami misyjnymi.

§ 30

Parafia może posiadać obiekty sakralne i inne przeznaczone na działalność statutową Kościoła.
Obiektami, o których mowa w ust. 1, zarządza Rada Parafii.

§ 31

Parafię tworzy, znosi i przekształca Rada Kościoła.
Rada Kościoła decyzję o utworzeniu parafii podejmuje na wniosek co najmniej dwudziestu członków Kościoła, zamieszkałych na obszarze tworzonej parafii. Rada Kościoła w uchwale o utworzeniu parafii wskazuje teren działania parafii i jej siedzibę.
Parafię znosi Rada Kościoła na wniosek Superintendenta Okręgowego z powodu ustania działalności parafii.
Majątek parafii po jej zniesieniu i zakończeniu postępowania likwidacyjnego przechodzi na własność Kościoła.

§ 32

Do zakresu uprawnień parafii należy w szczególności:

 • realizowanie celów właściwych dla Kościoła w sposób określony w § 6 niniejszego statutu;
 • prowadzenie odrębnej od Kościoła jako całości gospodarki finansowej.

§ 33

Parafie przekazują 10% swojego przychodu na rzecz Kościoła jako całości.

§ 34

Parafia może utworzyć filie na obszarze, w którym nie została ustanowiona jeszcze parafia, gdzie na skutek prowadzonej działalności misyjnej, na danym terenie gromadzi się grupa osób mniejsza niż 20.
Parafia może posiadać więcej niż jedną filię.
Filie tworzy, znosi i przekształca Rada Parafialna.
Filią zarządza parafia powołująca.

§ 35

Parafia może utworzyć placówkę misyjną gdy parafia rozpocznie prowadzenie systematycznej działalności misyjnej.
Placówkę misyjną tworzy, znosi i przekształca Rada Parafialna.

Konferencja Parafialna
§ 36

Konferencję Parafialną tworzą wszyscy członkowie parafii.
Konferencja jest ważna bez względu na ilość obecnych, pod warunkiem, że została zwołana z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, przez ogłoszenie w parafii w czasie nabożeństw oraz umieszczenie informacji w miejscu dostępnym dla członków parafii.

§ 37

Konferencję Parafialną zwołuje i prowadzi Pastor lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 38

Konferencja Parafialna jest zwoływana nie rzadziej niż raz w roku.
W trybie nadzwyczajnym konferencje zwołuje się na wniosek 1/10 członków parafii.

§ 39

Do kompetencji Konferencji Parafialnej, oprócz spraw wymienionych w innych przepisach niniejszego statutu, należy:

 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Parafii;
 • zatwierdzanie budżetu i planu pracy parafii;
 • decydowanie o sprawach finansowych parafii, jeśli nie są one zastrzeżone do kompetencji innych władz parafii;
 • wybór Pastora parafii z zastrzeżeniem § 47 ust. 2 i 5;
 • wybór Rady Parafialnej, przy czym 50% składu Rady wskazuje Pastor;
 • wybór przedstawiciela na Konferencję Krajową;
 • wybór członków Parafialnej Komisji Rewizyjnej, w liczbie ustalonej przez Konferencję Parafialną.

Rada Parafialna
§ 40

Rada Parafialna składa się z Pastora jako przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz innych członków parafii w ilości do 7 osób.
Radę Parafialną powołuje Konferencja Parafialna na okres jednego roku, z zastrzeżeniem § 43 pkt 5.

§ 41

Działalność Rady Parafialnej ustaje na skutek:

 • upływu kadencji, na jaką została powołana,

§ 42

Zadaniem Rady Parafialnej jest troska o stan duchowy i potrzeby materialne parafii oraz działalność charytatywna.
Do kompetencji Rady Parafialnej, prócz spraw wymienionych w innych przepisach niniejszego statutu, należą:

 • wykonywanie i czuwanie nad realizacją Uchwał Konferencji Parafialnej;
 • nabywanie mienia parafii, obciążanie oraz zbywanie go za zgodą Konferencji Parafialnej;
 • inicjowanie parafialnej działalności gospodarczej i nadzór nad nią;
 • zaciąganie zobowiązań majątkowych parafii;
 • udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania parafii we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Parafialnej;
 • podejmowanie uchwał dyscyplinarnych w zakresie przewidzianym w Statucie, ze szczególnym uwzględnieniem członków parafii.

Rada Parafialna może w drodze uchwały upoważnić Pastora lub innego członka Rady Parafialnej do działania w jej imieniu.
Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 2 pkt 4 – 6 oraz ust. 3 dla swej ważności wymagają podpisu dwóch członków Rady Parafialnej oraz Pastora parafii.

Pastor
§ 43

Pastor wybierany jest przez Konferencję Parafialną spośród członków parafii większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50 % członków.
Wybór Pastora wymaga akceptacji Superintendenta Krajowego chyba, że kandydat pełnił już wcześniej funkcje Pastora.
Po wyborze po raz pierwszy na stanowisko, Pastor podlega ocenie Konferencji Parafialnej po 2 i 4 latach sprawowania funkcji.
Po dwóch ocenach Pastor sprawuje swoją funkcję aż do odwołania przez Konferencję Parafialną stosunkiem głosów jak przy powołaniu.
W sytuacjach wyjątkowych, w szczególności w przypadku braku kandydata na Pastora, braku możliwości wyboru Pastora w sposób wskazany w ust. 1 i 2 lub też na wniosek Konferencji Parafialnej, Pastora może mianować Superintendent Krajowy.

§ 44

Pastor przestaje pełnić funkcję w przypadku:

 • rezygnacji;
 • śmierci;
 • niemożności pełnienia funkcji ze względu na wiek lub stan zdrowia;
 • prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w § 81 pkt 2 i 3.

§ 45

Do kompetencji Pastora, oprócz spraw przewidzianych w innych przepisach niniejszego statutu, należy:

 • przewodniczenie Radzie Parafialnej;
 • administrowanie parafią;
 • reprezentowanie parafii na zewnątrz.

Parafialna Komisja Rewizyjna
§ 46

Parafialna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Konferencję Parafialną w składzie 3 ‑ 5 osób na okres dwóch lat.

§ 47

Działalność Parafialnej Komisji Rewizyjnej ustaje wraz z upływem kadencji.
Członkostwo w Parafialnej Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

 • upływu kadencji;
 • rezygnacji;
 • śmierci;
 • niemożności wykonywania obowiązków ze względu na stan zdrowia;

W przypadku ustania członkostwa którekolwiek członka Parafialnej Komisji Rewizyjnej jej skład uzupełniany jest w sposób wskazany w § 50 niniejszego statutu.

§ 48

Parafialna Komisja Rewizyjna przynajmniej raz do roku bada działalność finansową Rady Parafialnej i składa pisemne sprawozdanie Konferencji Parafialnej.
Pełne sprawozdania Parafialnej Komisji Rewizyjnej są jawne.

OKRĘGI KOŚCIELNE
§ 49

Okręg kościelny jest jednostką administracyjną Kościoła, obejmującą określoną liczbę parafii znajdujących się we wskazanej części kraju.

§ 50

Na czele okręgu kościelnego stoi Superintendent Okręgowy wybierany na okres sześciu lat przez pastorów danego okręgu zwykłą większością głosów spośród wszystkich ordynowanych duchownych.

§ 51

Superintendent Okręgowy może być odwoływany przez pastorów danego okręgu kościelnego oraz Superintendenta Krajowego w przypadku zarzutu niemoralności lub podejmowania działań na szkodę kościoła.
Superintendent Okręgowy może zrezygnować sam z pełnionej funkcji.

§ 52

Superintendent Okręgowy sprawuje w imieniu Rady Kościoła pieczę nad okręgiem kościelnym.

§ 53

Superintendent Okręgowy, lub inna wskazana przez niego osoba, uczestniczy w Konferencjach Parafialnych, na prawach członka parafii.

§ 54

W przypadku wakatu na stanowisku Superintendenta Okręgowego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, uprawnienia Superintendenta Okręgowego wykonuje Superintendent Krajowy, odpowiednio do czasu wyboru nowej osoby na to stanowisko lub ustania przeszkód uniemożliwiających wykonywanie funkcji przez Superintendenta Okręgowego.

ROZDZIAŁ 4
CZŁONKOSTWO W KOŚCIELE
§ 55

Członkami Kościoła mogą być osoby spełniające jednocześnie następujące warunki:

 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych;
 • zamieszkałe lub przebywające na terenie Polski, należące do jednej z parafii Kościoła;

Inne osoby uczestniczące w obrzędach, nabożeństwach nie będące członkami Kościoła są gośćmi, sympatykami bądź osobami przygotowującymi się do wstąpienia do Kościoła.

§ 56

Kościół przyjmuje w poczet swoich członków osoby, które pragną do niego należeć, szukając w nim pomocy w drodze do zbawienia, a w swoim życiu osobistym zachowują zasady wiary i moralności chrześcijańskiej.

§ 57

Każdy kto wyraża wolę by zostać członkiem Kościoła, składa pisemną deklarację na ręce Pastora parafii. Przyjęcie deklaracji przez Pastora jest jednoznaczne z dopuszczeniem kandydata lub katechumena do przyjęcia go w poczet członków Kościoła przez publiczne wyznanie wiary oraz przyjęcie chrztu przez dotąd nie ochrzczonych, lub wyrażających wolę przyjęcia chrztu.
Chrzest udzielony wcześniej w innych kościołach chrześcijańskich, wyznających wiarę w Boga w Trójcy jedynego, jest uznawany w Kościele.
Wzór deklaracji oraz sposób przyjęcia do kościoła określają wewnętrzne przepisy Kościoła.

§ 58

Członkowie Kościoła w wieku poniżej 18 roku życia nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 59

1. Do obowiązków członków Kościoła należy:

 • pielęgnowanie wiary i moralności chrześcijańskiej wynikających z zasad biblijnych;
 • utrzymywanie łączności z Kościołem przez czynny udział w życiu macierzystej parafii;
 • duchowe i materialne wspieranie Kościoła.

2. Członkowie Kościoła mają prawo do:

 • wypowiadanie się w sprawach wewnętrznych kościoła, żądanie wyjaśnień oraz przedstawianie wniosków;
 • kandydowanie do władz wybieralnych na funkcje w tych władzach;
 • korzystanie z pomocy duchowej i materialnej Kościoła.

§ 60

Każda osoba wyznania wesleyańskiego posiada przynależność do parafii, w obrębie której ma swoje miejsce zamieszkania. Członek Kościoła wraz ze zmianą miejsca zamieszkania traci przynależność do dotychczasowej parafii i nabywa przynależność do parafii, na obszarze której zamieszkał. W miastach, w których istnieją dwie lub więcej parafie, członek Kościoła może uzyskać przynależność do jednej z nich na podstawie swojego wniosku.

§ 61

Członkostwo w Kościele ustaje poprzez:

 • złożenie na ręce Pastora swojej parafii pisemnej deklaracji o wystąpieniu z Kościoła i poświadczenia jej osobistym oświadczeniem przed parafią;
 • wykreślenie z listy członków, zgodnie z przepisami niniejszego statutu;
 • śmierć.

Członkowie opuszczający Kościół nie mogą rościć sobie żadnych praw do majątku Kościoła.

§ 62

Pastor parafii prowadzi spis wiernych przynależnych do parafii oraz księgi metrykalne.

ROZDZIAŁ 5
DUCHOWNI KOŚCIOŁA
§ 63

Duchownymi Kościoła są: Superintendent Krajowy, Superintendent Okręgowy, Pastor.

§ 64

Do kompetencji Duchownych Kościoła należy w szczególności:
głoszenie Słowa Bożego;
udzielanie sakramentów;
czuwanie nad czystością nauczania.
Do kompetencji Superintendenta Krajowego, oprócz spraw wskazanych w ust. 1, należy czuwanie nad wykonywaniem służby przez duchownych w Kościele.
Do kompetencji Superintendent Okręgowego, oprócz spraw wskazanych w ust. 1, należy czuwanie nad wykonywaniem służby przez duchownych w okręgu kościelnym.
Do kompetencji Pastora parafii oprócz, spraw wymienionych w ust. 1, należy sprawowanie opieki duszpasterskiej w parafii oraz duchowe kierownictwo parafią.

§ 65

Duchownym może zostać członek Kościoła, który:

 • ma co najmniej 21 lat,
 • jest stanu wolnego (nierozwiedziony) lub żyje w związku małżeńskim,
 • ukończył studia teologiczne, seminarium lub zdobył inne wykształcenie, które Konferencja Parafialna uzna za równorzędne,
 • uzyskał pozytywną opinię miejscowej parafii,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ordynacja na duchownego dokonywana jest w lokalnej parafii przez Superintendenta Krajowego.

§ 66

Duchowni Kościoła mogą używać tytułu pastor lub ksiądz i mają prawo do stroju przewidzianego dla duchownych.

§ 67

Duchowny uzyskuje prawo do emerytury w 65 roku życia, choć służbę może pełnić do 70 roku życia.
Duchowny emeryt pozostaje członkiem Konferencji Krajowej, tracąc jedynie bierne prawo wyborcze, może on wykonywać czynności duszpasterskie i administracyjne na wniosek lokalnej parafii po uzgodnieniu z Superintendentem Krajowym.

§ 68

Duchowni z urzędu są członkami Konferencji Krajowej, jedynie w okresie 4 letniego okresu próbnego nie posiadają biernego prawa wyborczego.

ROZDZIAŁ 6
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I MAJĄTEK KOŚCIOŁA
§ 69

Kościół utrzymuje się ze składek i ofiar członków i sympatyków, w tym darowizn z zagranicy oraz posiadanego majątku, jak i wpływów z działalności gospodarczej, którą Kościół i jego osoby prawne mogą prowadzić, jak też z zakładanych przez siebie fundacji i spółek.

§ 70

Kościołowi i jego osobom prawnym przysługuje prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego.

§ 71

Kościół korzysta z pomocy udzielanej przez współwyznawców z zagranicy oraz innych instytucji i organizacji charytatywnych i ekumenicznych jak również od osób prywatnych i instytucji.
Kościół ma prawo wspierać dzieło misyjne i wspomagać bratnie jednostki kościelne za granicą.

ROZDZIAŁ 7
PRZEPISY DYSCYPLINARNE
§ 72

Członek Parafii podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenia przeciwko zasadom moralności chrześcijańskiej i zachowaniom niezgodnym z oficjalną nauką Kościoła Wesleyańskiego.

§ 73

Władzą dyscyplinarną dla członka parafii jest Rada Parafialna, władzą odwoławczą Konferencja Parafialna. Orzeczenie Konferencji jest ostateczne.

§ 74

Kary dyscyplinarne dla członków parafii są następujące:

 • upomnienie;
 • zawieszenie w prawach i obowiązkach członka na czas określony;
 • wykreślenie z listy członków.

§ 75

Duchowny Kościoła podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków lub uchybienie godności duchownego oraz za zachowania niezgodne z oficjalną nauką Kościoła Wesleyańskiego.

§ 76

Władzą dyscyplinarną dla duchownego jest Konferencja Parafialna, władzą odwoławczą Rada Kościoła z zastrzeżeniem ust. 2. Decyzje Rady Kościoła są ostateczne.
Władzą dyscyplinarną dla Superintendenta Krajowego jest Rada Kościoła, władzą odwoławczą Konferencja Krajowa. Decyzje Konferencji Krajowej są ostateczne.

§ 77

Kary dyscyplinarne dla duchownych są następujące:

 • upomnienie;
 • zawieszenie w prawach i obowiązkach duchownego na czas określony;
 • cofnięcie ordynacji i skreślenie z listy duchownych.

ROZDZIAŁ 8
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU
§ 78

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być uchwalone przez Konferencję Krajową.
Uchwała o zmianie niniejszego statutu zapada większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej ¾ zarejestrowanych na sesji członków Konferencji Krajowej.

ROZDZIAŁ 9
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 79

Rozwiązanie Kościoła może nastąpić na podstawie uchwały Konferencji Krajowej podjętej większością co najmniej ¾ głosów w obecności co najmniej 2/3 zarejestrowanych na sesji członków Konferencji Krajowej.
W uchwale o rozwiązaniu Kościoła, Konferencja Krajowa wskazuje likwidatora Kościoła.

§ 80

Pierwszym Superintendentem Krajowym zostaje od dnia wpisania Kościoła do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Piotr Gąsiorowski.